Paruoštas naudoti rodenticidų jaukas grūdai. Veikliojoi medžiaga brodifakumas .Biocidinius produktus naudokite saugiai. Prieš naudodami visuomet perskaitykite etiketę ir informaciją apie produktą