NAUDOJIMAS IR NORMOS: vandenyje ištirpintomis trąšomis reikia laistyti augalus, kambarines ir lauko gėles, uogakrūmius ir dekoratyvinius augalus. Tręšti augalus patariama nuo pasodinimo ar sėjos pradžioje per visą vegetacijos periodą. Laistyti 1-2 kartus per savaitę. Tręšiama kiekvieno laistymo metu - 0,5g/l. Nereguliariai tręšiant - 1-2 g/l. Matavimo šaukštelis nubrauktu viršumi ~ 1 gramas.
SUDĖTIS: azotas (N) - 20% t.sk.amoniakinis - 12,7% t.sk. nitratinis - 7,3%, fosforas (P2O5) - 6%, kalis (K2O) - 10%, magnis (MgO) - 2,4%, siera (S) - 3,5%, manganas (MnO) (EDTA forma) - 0,04%, varis (Cu) (EDTA forma) - 0,01%, geležis (Fe) (EDTA forma) - 0,7%, boras (B) - 0,025%, cinkas (Zn) (EDTA forma) - 0,02%, molibdenas (Mo) - 0,004%.
PAVOJINGUMAS: nėra žinoma jokio žymaus poveikio ar kritinio pavojingumo.
ATSARGUMAS: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Laikyti vėsioje vietoje. Saugoti nuo saulės šviesos. Patekus į akis: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Patekus ant odos: nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. Prarijus: pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Įkvėpus: išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.