NORMOS: pastovus tręšimas (tręšiama kiekvieno laistymo metu): rudenį (vieną mėnesį po sodinimo) - 0,5-1g/l; prieš žydėjimą ir žydint - 0,25g/l; derant - 0,75g/l. Nereguliarus tręšimas (tręšiama ne kiekvieno laistymo metu): rudenį (vieną mėnesį po sodinimo) - 0,75g/l; prieš žydėjimą ir žydint - 0,5g/l; derant - 1,5g/l. Pakuotėje yra matavimo šaukštelis nubrauktu viršumi ~ 1 gramas.
SUDĖTIS: azotas bendras (N) - 15% (nitratinis (NO3) - 10%, amoniakinis (NH4) - 5%), fosforo pentoksidas (P2O5) tirpus neutraliame amonio citrate ir vandenyje - 8%, kalio oksidas (K2O) tirpus vandenyje - 25%, magnio oksidas (MgO) tirpus vandenyje - 3,5%. Turi mikroelementų tirpių vandenyje: boras (B) - 0,02%, varis (Cu)* - 0,07%, geležis (Fe) - 0,03% EDTA, 0,04% EDDHA, manganas (Mn)* - 0,04%, molibdenas (Mo) - 0,004%, cinkas (Zn)* - 0,025%. * - EDTA.
PAVOJINGUMAS: kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
SAUGUMAS: laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro. Laikyti atokiau nuo kaitinimo šaltinių. Patekus į akis: nedelsiant prapaluti vandeniu irkreiptis į gydytoją. Prarijus: nedelsinat kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę ar etiketę. Patekus ant veido: nuplauti vandeniu su muilu. Saugoti nuo vaikų. Rekomenduojame mūvėti tinkamas pirštines/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Baigus darbą, nusiplauti rankas su muilu. Nepilti į kanalizaciją ir vandens telkinius.
LAIKYMAS: laikyti sausoje vietoje, priešingu atveju sudrėkusios trąšos gali sukietėti ir prarasti kokybę.